Mer information

Hur blir det mer fångstbar lax och öring i Vänern?

Stammarna av lax och öring i Vänern tillhör de unika stammarna som inte är havsvandrande. Deras liv och fortplantning försiggår i Vänern med vissa av sina tillrinnande vattendrag.

De rinnande vattendragen utgör reproduktionsområden och uppväxtområden för ynglen, upp till ca. 2 års ålder. När vattendragen byggdes ut för att nyttja vattenkraften förstördes eller reducerades dess produktionsförmåga till ett minimum, För att i viss mån kompensera för detta, ålades kraftproducenterna i s.k. ”vattendomar” skyldighet att sätta ut ett givet antal smolt.

Det är endast den lax och öring som är utsatt som är fångstbar, den vildfödda fisken är fredad genom bestämmelser.

Utsättningar till följd av vattendomarna sker i huvudsak i Klarälven, vilket är väsentligt för att det ska kunna fångas avelsfisk för uppfödning till smolt, avsedda för kommande års utsättningar. Dessa skall vandra ut i Vänern, för att växa till och återkoma om några år, som ny avelsfisk. Tyvärr innebär deras vandring att en betydande andel faller offer för predatorer och annan dödlighet. Således bidrar dessa endast i begränsad omfattning till fångsterna i Vänern.

Erfarenhetsmässigt vet vi att det är den smolt av bra kvalité, ålder och storlek, som sätts ut  i Vänern på lämpliga platser, som genererar den största andelen av fångstbar fisk där.

För att skapa ett sportfiskevatten i världsklass, med inriktning på lax och öring, som Vänern har förutsättningar för, skapades i början av 80-talet Laxfond Vänern. Laxfond Vänern är en stiftelse där kapitalet kommer från stiftarna, kommuner och län runt Vänern. Fonden har till uppgift att genom sin avkastning finansiera och verkställa utsättningar av lax och öring i Vänern, samt i övrigt verka för laxen och fisket i sjön.

I takt med att möjligheterna att erhålla avkastning av kapital under senare år har minskat, samtidigt som smolten blivit mer kostsam, beroende på uppfödarnas omkostnader, så har av naturliga skäl kvantiteten utsatt smolt minskat.

Berömvärda insatser har gjorts, främst av olika fiske – och trollingklubbar, som frivilligt samlat in medel som oavkortat har gått till utsättning av smolt. Även kraftbolaget har förlagt en andel av kompensationsutsättningen till att ske direkt i Vänern.

Med utgångspunkt från antalet utsatta smolt under tiden Laxfonden verkat, samt tillgängliga fångstuppgifter under motsvarande tid, har vi kommit fram till målsättningen att Vänern måste tillföras minst 90.000 lax – och öringsmolt årligen, för att behålla ett sportfiske med värdiga fångstmöjligheter.

Under rådande omständigheter förmår Laxfonden med sin disponibla avkastning och bidragsmedel att finansiera omkring ½ av dessa 90.000. Resterande del måste alltså finansieras på annat sätt. Under de senaste åren har klubbarna genom sina insamlade medel svarat för en avsevärd ökning utplanterade smolt, vilket är fantastiskt bra.

För att uppnå målsättningen – 90.000 utsatta 2-åriga lax – och öringsmolt, av hög kvalité, i Vänern – saknas ungefär 25.000 smolt, vilket motsvarar ca. 675 tkr.

Ser man denna summa utifrån antalet fisketillfällen i Vänern, eller per fångad fisk, eller per kommun runt Vänern, så är det inga oöverstigliga insatser som behövs från berörda parter. Vi tror alltså att det är fullt möjligt att uppnå målet!

Det som krävs, är ett de som på olika sätt kan tillgodogöra sig fördelarna med Vänern som laxfiskevatten i världsklass, bidrar ekonomiskt på olika sätt.

Laxfonden är ägare till ett projekt inom ”Fiskeområde Vänern” som har till syfte att etablera ett system för insamlande av olika typer av frivilligavgifter. Projektet sträcker sig över två år och smygstartade i november 2017. För vidare presentation av projektet, se hemsidan www.laxivanern.se.

Under tiden måste utsättningsnivån upprätthållas, så att inte Vänern förlorar sin attraktion som laxfiskevatten. Laxfonden har gjort extraordinära insatser för utsättningarna 2017 och tillsammans med klubbarnas insamlade medel uppnått målet. För utsättningarna 2018, 2019 och 2020 har flera sportfiskeklubbar gjort fantastiska insatser.  Totalt svarar nu klubbarna för en årlig utsättning av ca 25.000-30.000 smolt!

För år 2018 tillfördes så mycket  2-årig smolt som våra odlare kunde leverera, med målet att nå så nära 90.000 som möjligt. 2019 års utsättningar hamnade på 83000 (2-åriga/2-somriga) smolt och 3000 (1-åriga)  Detta betyder att fonden har satt ut betydligt mer än ”ordinarie” utsättningsmängd. För att klara detta så används inte enbart pengar från fondens avkastning utan även en del av fondens kapital. Utsättningarna började i maj månad och avslutades den 14 november.

Utsättningarna under 2020 hamnade på 82.750 smolt och enbart Gullspångsöring eftersom det inte finns Gullspångslax att sätta ut pga att avelsfisket i Forshaga av olika orsaker misslyckats. För 2020 kan det tillkomma en sen höstutsättning på ca 2000 smolt.

För att vi ska kunna säkerställa Vänerns kvalité som attraktivt laxfiskevatten, uppmanar vi alla som fiskar lax och öring i Vänern att bidra efter sin förmåga med ekonomiska bidrag utöver vad som tidigare förekommit.

Tack för ditt stöd!

Thomas Johansson
VD, Laxfond för Vänern