Om Stiftelsen Laxfond Vänern

Stiftelsen Laxfond Vänern satsar för att Vänern långsiktigt skall behålla sin ställning som ett attraktivt lax – och öringfiskevatten!

Bakgrund och mål

Stiftelsen Laxfond för Vänern bildades år 1988 av länsstyrelserna i Älvsborgs, Skaraborgs och Värmlands län samt de 13 kommunerna vid Vänern. Den övergripande fiskevårdande målsättningen är att varaktigt förbättra underlaget för lax- och öringfisket i Vänern. Utifrån denna har angivits ett antal delmål:

  • att anskaffa och sätta ut högkvalitativ lax och öring av Vänerursprung
  • att via insamlingar och näringsverksamhet finansiera en uthållig verksamhet
  • att bidra till god tillgång på avelsfisk av Vänerursprung
  • att bidra till uppföljning och utveckling av den fiskevårdande verksamheten i Vänern
  • att bidra till förstärkt fisketillsyn i Vänern
Utöver dessa huvuduppgifter skall Laxfonden genom information, initiativ och samverkan med berörda myndigheter och intressenter medverka till:

  • att lax- och öringsfisket gynnar utvecklingen av näringsliv och sysselsättning i Vänerområdet
  • att den naturliga reproduktionen av lax och öring underlättas
  • att miljöförhållandena i Vänern och dess tillflöden förbättras
  • att fiskebestämmelsernas anpassas så att de stödjer lax- och öringbeståndens tillväxt

Organisation

Verksamheten leds av en styrelse på fem personer. Två utses av länsstyrelserna i Västra Götaland resp Värmland och de tre övriga av region Värmland, Kommunalförbundet Skaraborg samt Kommunalförbundet Fyrbodal. Den löpande verksamheten sköts av en deltidsanställd Vd.

Ordförande är Sandra Brantebäck utsedd av länsstyrelsen i Västra Götaland. Övriga ledamöter är Torben Ericson, utsedd av länsstyrelsen Värmland, Michael Karlsson, utsedd av Kommunalförbundet Fyrbodal, Bjarne Olsson, utsedd av Region Värmland samt Carina Gullberg, utsedd av Kommunalförbundet Skaraborg. Vd är Thomas Johansson. Fram till augusti 2020 jobbar även Projektledare Tommy Nerstrand via Leaderprojektet ”Lax i Vänern” med att hitta ett sätt för att långsiktigt finansiera utökade smoltutsättningar. www.laxivanern.se

För kontakter med övriga intresseorganisationer finns inrättat en fiskeridelegation som fungerar som ett beredande utskott för styrelsen. Sekreterare i delegationen är fiskerikonsulenten i Västra Götalands län, Linus Andersson

Verksamheten

Laxfondens huvudsakliga uppgift är utsättning av lax- och öringsmolt. Upphandling och utsättning har uppdragits åt fiskeenheten vid länsstyrelsen i Värmland.

Fonden har också medfinansierat vissa projekt, såsom restaureringen av vandringsled i Gullspångsälven och försöksverksamhet med utökad märkning av lax.

Ekonomi

Laxfond Vänern har ett kapital på ca 23 mkr. Avkastningen av kapitalet, ca 800 000 kr används i huvudsak för smoltutsättning. Under de senaste dryga tio åren har årligen 750 000 kr använts för just smoltutsättning. Förvaltnings- och personalkostnaderna uppgår till ca 200 000 kr om året.

Fonden har också under flera år erhållit bidrag, bl.a. från Vänerns regleringsfond.

En del penningbidrag har också erhållits via Sportfiskeklubbar runt sjön som varje år samlar in pengar för smoltutsättning. Insamlingar via klubbar, privatpersoner och olika intressenter är numera en viktig andel i den totala andelen lax- och öringsmolt smolt som sätts ut direkt i Vänern varje år.