Fakta

FISKE OCH FÅNGSTER

Vänern hyser mycket unika och skyddsvärda lax- och öringstammar, vilka klassas som riksintresse. Även ur ett globalt perspektiv är de unika, då det endast finns få s.k. ”landlocked” laxstammar i världen. Hemälvarna för dessa stammar är dels Klarälven och dels Gullspångsälven. Den sistnämnda är lek- och reproduktionsområde för den starkt utrotningshotade”Gullspångslaxen”, vilken har varit föremål för en särskild, ingående utredning av Fiskeriverket och Länsstyrelsen i Värmlands län i nära samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Genom de massiva utsättningar av lax- och öringssmolt som ägt rum sedan mitten av 80-talet har fiskbara stammar av dess arter byggts upp. Som en följd av utsättningarna har ett omfattande fisketryck med riktat trollingfiske efter lax och öring utvecklats i Vänern. Om vi tittar bakåt kring åren runt millennieskiftet så kunde sportfisket årligen få fångster uppemot ca 50 ton. Numera är det betydligt lägre siffror i takt med mindre utsättningar och därmed allt sämre laxfiske. I Vänern finns ca 100 personer som bedriver yrkesfiske. De av dessa som ägnar sig åt laxfiske har redovisat minskande fångster. Under 2017 blev det 11,7 ton, 12,9 ton för 2018 och endast 7,8 ton 2019. (Fångsterna gäller båda arterna lax och öring tillsammans.)

UTSÄTTNINGAR

Fiske efter lax och öring förutsätter omfattande utsättningar. Kraftbolagen är i vattendomar ålagda att kompensationsutsätta smolt av lax och öring. Fortum sätter därför ut i genomsnitt 175 000 smolt/år. Dessa sker nästan uteslutande i Klarälven nedströms Forshaga kraftstation. Vattenfall sätter ut relativt små mängder vilket sker i sjön.
https://www.traditionrolex.com/13
Laxfond Vänern har tidigare satt ut relativt stora mängder smolt av både lax och öring på skilda platser i sjön. Sedan det klarlagts att endast avkastningen av kapitalet får användas har fondens utsättningar minskat. Årligen avsätts 750 000 kr för utsättningar. Denna summa jämte vissa medel från tidigare Fiskeriverket, numera HaV, har lett till utsättningar på mellan 40 000- 60000 smolt/år. Sedan starten 1987 har genom laxfondens försorg satts ut ca 2,5 miljoner smolt.

TILLSYN

Det övergripande ansvaret för fisketillsyn åvilar numera i huvudsak kustbevakningen. Länsstyrelsen Värmland har organiserat viss båtburen fisketillsyn och länsstyrelsen V:a Götaland har de senaste åren avdelat vissa resurser för båtburen tillsyn.

FISKEREGLER

Fisket i Vänern omfattas av en rad regler. De viktigaste för fiske efter lax och öring är minimimått och regeln att endast fettfenklippt fisk får fångas. All utsatt lax och öring är märkta med bortklippta fettfenor. Det är endast dessa som får fångas. Fiske efter vildlax är förbjuden. Fångad lax /öring med fettfenan kvar skall omedelbart sättas tillbaka i sjön. Lax och öring skall vara minst 60 cm. För ytterligare information om regler för fiske i Vänern hänvisas till länsstyrelsernas hemsidor, www.lansstyrelsen.se , Fiskeregler för Vänern.