FRÅN STYRELSEN

På senaste styrelsemötet redovisades att revisorerna godkänt bokslutet för 2012 utan anmärkningar. Visare förelåg kammarkollegiets beslut där man godkänt laxfondens ansökan om att endast ha en revisor. Förslag till budget godkändes. Anslaget för smoltinköp utökades till 780 000 kr. Detta har möjliggjorts genom ett bidrag från en hamnutbyggnad i Vänern

Bo T rapporterade från fiskeridelegationens sammanträde veckan innan.  Bl. a redovisade Sven-Erik Sköld årets smoltutsättningar. Laxfonden har satt ut 42 000 smolt av totalt 268 000 smolt. Lokala fiskeklubbar hade satt ut 5 700 smolt och ytterligare utsättningar av lokala klubbar var planerade att ske under hösten.

Närvarande på delegationens möte var också inbjudna representanter för de charterskeppare/trollare som riktat skarp kritik mot Laxfonden. Vissa missförstånd undanröjdes medan annan kritik kvarstod.

Styrelsen beslöt med anledning av kritiken att gå ut med ett svar, se bilaga.

 

Stiftelsen Laxfond Vänern har delgetts synpunkter från några trollingfiskare och charterskeppare i Vänern på Laxfondens verksamhet

Nästa sammanträde äger rum den 28 mars 2014 i Mellerud.(3)